Výroční zpráva

 

Výroční zpráva za rok 2019

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákona“) zveřejňuje povinný subjekt Obec Bukovany výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:


a) počet podaných žádostí o informace 1


b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0


c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0


d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0


e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
Sazebník úhrad za poskytování informací:


• hodina práce Kč 0,-


• výtisk z tiskárny počítače (formát A4) Kč 2,-


• fotokopie existujícího dokumentu oboustranná (A4) Kč 3,-


• fotokopie existujícího dokumentu jednostranná (A4) Kč 2,-


CD-ROM Kč 10,-


DVD-ROM Kč 20,-


• paušál provozních nákladů (materiál, energie, telefony) Kč 15,-


• poštovné dle skutečně vynaložených nákladů


• ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů
Podle § 103 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odpovídá starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce.
                                                                                                                        Ing. David Kaiser

                                                                 starosta