Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2016 dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákona“) zveřejňuje povinný subjekt Obec Bukovany výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:

a) počet podaných žádostí o informace - 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona - 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

• hodina práce - Kč 0,-

• výtisk z tiskárny počítače (formát A4) - Kč 2,-

• fotokopie existujícího dokumentu oboustranná (A4) - Kč 3,-

• fotokopie existujícího dokumentu jednostranná (A4) - Kč 2,-

• CD-ROM - Kč 10,-

• DVD-ROM - Kč 20,-

• paušál provozních nákladů (materiál, energie, telefony) - Kč 15,-

• poštovné dle skutečně vynaložených nákladů

• ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Podle § 103 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odpovídá starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce.

 

Ing. David Kaiser, starosta