Srazy Bukovan

1994   Bukovany u Benešova

1995   Bukovany u Kyjova

1996   Bukovany u Nového Boru

1997   Bukovany u Sokolova

1998   Bukovany u Olomouce

1999   Bukovany u Příbrami

2000   Bukovany u Benešova

2001   Bukovany u Sokolova

2002   Bukovany u Nového Boru

2003   Bukovany u Kyjova

2004   Bukovany u Příbrami

2005   Bukovany u Olomouce

2006   Bukovany u Benešova

2007   Bukovany u Sokolova

2008   Bukovany u Kyjova

2009   Bukovany u Nového Boru

2010   Bukovany u Olomouce

2011   Bukovany u Příbrami

2012   Bukovany u Benešova

2013   Bukovany u Sokolova

2014   Bukovany u Kyjova

2015   Bukovany u Nového Boru

2016   Bukovany u Olomouce

2017   Bukovany u Příbrami