Povinné informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinné informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název subjektu: Bukovany
1.1 Části obce: Bukovany, Sedlečko
2. Důvod a způsob založení: posle ustanovení § 3 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předipsů
3. Organizační struktura:

viz odkaz

4. Kontaktní spojení: viz odkaz
4.1 Kontakt poštovní: Bukovany 40, 262 72 Březnice
4.2 Adresa úřadovny: Bukovany 40, 262 72 Březnice
4.3 Úřední hodiny:

hodinu před zasedáním zastupitelstva (pozvánka zveřejněna na úřední desce min. týden před konáním), dle tel. domluvy a dle rozpisu, viz Obecní úřad


4.4 Telefonnní číslo: 318 695 153
4.5 Číslo faxu: ---
4.6 Adresa internetové stránky: http://www.bukovanypb.cz
4.7 Adresa e-podatelny: bukovanypb@seznam.cz
4.8 Další elektronické adresy:  
5. Platby lze poukázat na účet: 000000-0045823211/0100, KB a.s., Praha
6. IČO: 00662771
7. DIČ: obec není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hl.dokumentů:
viz odkaz
8.2 Rozpočet: viz odkaz
9. Žádosti o informace http://www.bukovanypb.cz/vzkazy.html
10. Příjem žádostí a podání: http://www.bukovanypb.cz/vzkazy.html
 

a) žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně
b) v případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam
c) v případě, že je žádost podána písemně (vč. žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
- komu je žádost určena
- jaká konkrétní informace je požadována,
- kdo žádost podává.
d) ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách

11. Lhůty pro vyřízení žádostí:
a) do 15 dní (s možností prodloužení na 25 dnů)
b) nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) do 3 dnů od odložení
c) je-li žádost nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání
d) podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16 odst. 2 zákona) - do 15 dnů
e) rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů
f) upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy

11.1 Opravné prostředky:
a) Způsob odvolání a jeho obsah:
- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele
b) Odvolání rozhoduje:
- zastupitelstvo obce, jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti
Odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, ž e vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napa dené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace j přezkoumatelné soudem

12. Formuláře: viz odkaz

13. Návody na řešení životních situací:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější předpisy

- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, postup při rozhdoování a psoyktntuí informací a oprvánění žadatele v případě odmítnutí informací),
- zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
- zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
- zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech,
- zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech,
- zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmíntutí žádosti poskytnutí informace a to i jen zčásti),
- zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
- zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávnýc celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v olbasti veřejné správy),

- plná znění předpisů na adrese http://www.sbcr.cz
14.2 Vydané právní předpisy: viz odkaz

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Hodina práce - Kč 0,-
Sazebník úhrad za poskytování informací - Kč 0,-
Výtisk z tiskárny počítače (formát A4) - Kč 2,-
Fotokopie existujícího dokumentu oboustranná (A4) - Kč 3,-
Fotokopie existujícího dokumentu jednostranná (A4) - Kč 2,-
CD-ROM - Kč 10,-
DVD-ROM - Kč 20,-
Poštovné - dle skutečně vynaložených nákladů
Ostatní náklady - dle skutečně vynaložených nákladů

16. Licenční smlouvy - nejsou žádné licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.: viz odkaz

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Zuzana Krausová

email: zuzana.krausova@sms-sluzby.cz

tel.: 604 67 98 89

 

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra: 316 ha
Nadmořská výška: 632 m n. m.
Počet obyvatel: 88 (k 1.1.2021)
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Odborné léčebné ústavy: ano
Policie ne
Mateřská škola: ne
Základní škola: ne
Veřejná knihovna: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): ne