Kam s odpady

Svoz komunálního odpadu

V roce 2017 budou nadále zajišťovat svoz komunálního odpadu Technické služby města Příbrami, p. o.

Cena pro kombinovaný svoz, tj. 1x 14 dní v létě a 1x 7 dní v zimě je stanovena na Kč 1200,-.
Cena za svoz 1x 14 dní celoročně Kč 650,-.
Jednorázová známka Kč 50,-

Dochází však ke změně platby a vyzvednutí známky na rok 2017, které budou probíhat na OÚ Bukovany. Platbu je možné provést hotově, popř. předem na číslo účtu 0045823211/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "Platba SKO" a Vaše jméno. Oznámení o platbě popř. elektronické potvrzení o platbě zašlete na email bukovanypb@seznam.cz.

Známky je možné zakoupit, popř. vyzvednout po předchozí platbě dne 24. 2. 2017 od 9:30 do 11:00, nebo 3. 3. 2017 od 11:30 do 13:00, na obecním úřadě, popř. dle telefonické dohody u místostarosty, Jiřího Macouna, tel. 604 75 11 10.

 

Kam s nefunkční zářivkou

Řada z nás musela doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lieární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do poplenice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se vyphodila do popelnice na komunální odpad a v obchodě se koupila nová. Od září 2012 se klasické wolframové žárovky přestávají v EU prodávat, a začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje - kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného sklad. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možnost je odevzdat nefunkční zářivku na obecním úřadě, Bukovany 40. Úsporku od Vás zdarma převezmeme a uložíme do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebetzpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80% nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysloužilé baterie

Na chodbě obecního úřadu je umístněn sběrný box na použité baterie od společnosti ECOBAT s. r. o. Druhý sběrný box je umístěn v Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové. Na obecním úřadě je možné vyzvednout krabičku do domácnosti, tzv. Ecocheese.

Boxy jsou poskytnuty zdarma, je jimi zároveň plně hrazen odvoz a likvidace odpadu a obci tak nevznikají žádné náklady.

 

Elektrozařízení

Obec se ve spolupráci se společností ASEKOL s. r. o. usnadňuje občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač do pohostinství a zdarma se jej zbavit vhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, na jehož horní části se nachází i box na použité baterie.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, a dochází tak zbytečně k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Více podrobností o třídění elektroodpadu zde.


Barel na použitý rostlinný olej

Obec se rovněž ve spolupráci se společností TRAFIN OIL a. s. dohodla snížit vypouštění rostlinných olejů do odpadních vod. Občané mají možnost přinést použité rostlinné oleje do připravného barelu, který je umístěn rovzně v chodbě pohostinství.


Svoz a zpracování biologického odpadu

Smlouva na svoz a zpracování biologického odpadu bude uzavřena v nejbližších dnech. Poté budou občané informováni, kdy a kam bude možné odpad odevzdat.

Zároveň upozorňujeme, že u rybníku Veselý opravdu není skládka biologického odpadu, jak se někteří občané mylně domnívaj!!!


Kontejnery na sklo, plasty a papír

Obec samozřejmě podporuje i sběr tříděného odpadu prostřednictívm kontejnerů na sklo, plasty vč. nápojových kartonů a papír.

Žádáme všechny o udržování pořádku kolem kontejnerů, jejichž odvoz zajišťuje společnost AMT s. r. o., Příbram. Jedná se především o kontejnery u obecního úřadu, kde jsou často pohozeny plasty v taškách, rozměrnější kanystry apod. V případě přeplění kontejneru je možné plasty a sklo vhodit do jiného kontejneru v Bukovanech či Sedlečku, případně lze doma rozměrnější věci rozřezat či rozlámat na menší kusy, aby je bylo možné do kontejneru umístit.

Autoplasty (ne měkčené) je možné odvézt a zdarma odevzdat na AMT s. r. o., Příbram, pobočka Dolní Hbity 98, a autosklo na pobočce Bytíz 336, Příbram.


Rozmístění kontejnerů je zobrazeno na mapce

 Rozmístění kontejnerů

Asekol Ecobat Ekokom Tonda Obal Trafin Oil