Územní plán

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecní povahy - územní plán obce Bukovany

 

Textová část

1. Odůvodnění územní plánu Obce Bukovany

2. Výrok územního plánu Obce Bukovany


Grafická část

1. Základní členění území

2. Hlavní výkres

3. Dopravní a technická infrastruktura

4. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěsná opatření

5. Koordinační výkres

6. Předpokládané zábory půdního fondu

7. Výkres širších vztahů

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území


Změna územního plánu

Základní informace k životní  situaci - Změna územního plánu

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury.

O pořízení změny územního plánu se žádá z důvodu změny využití území, resp. z důvodu stanovení nové zastavitelné plochy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Správní orgán, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva  k pozemku nebo stavbě na území obce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrch na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat.

Pořizovatel posoudí návrh na pořízení změny a se svým stanoviskem jej předloží k rozhodnutí zastupitelstvu příslušné obce. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

V případě, že zastupitelstvo příslušné obce na svém zasedání rozhodne o pořízení změny územního plánu, změna se pořizuje podle standardního postupu stanoveným stavebním zákonem.

Na kterém pracovišti lze jednat

OÚ Bukovany, Bukovany 40, 262 72  Březnice

Ing. David Kaiser, tel. 723 25 25 23, bukovanypb@seznam.cz

Jaké doklady je nutné předložit

Žadatel nemusí mít žádné doklady.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na pořízení změny územního plánu má obsahovat :
-      údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
-      údaje o navrhované změně využití ploch
-      údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
-      důvody pro pořízení změny územního plánu

Formulář - žádost o změnu územního plánu

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Obec může podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů ne její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, běžně 1 až 2 roky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčené  orgány a veřejnost.

Právní Úprava

Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech


Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění